Hearts Center Logo

HeartsCenter SWEDEN

 

Rejoicing in Spiritual Rebirth

 
 

Om HeartsCenter UndervisningHeartstreams™ Dekret/BönerEvenemang Kontakta Oss Hem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undervisning

Ditt Verkliga Jag - Din Buddhanatur

Den nya tidsålderns kunskap; dekret och den violetta flamman, dina verktyg för andlig utveckling och världs-service

Tidigare rörelser sponsade av Det Stora Vita Brödraskapet

Grundläggande Solyoga

Öka din fokusering

 

Ditt Verkliga JAG - Din Buddha natur, något för andra än buddhister?

Ja, för vi alla har en Buddha-natur eller en Kristus-natur inom oss - eller en som inte har några religiösa begrepp, för verkligheten är att vi alla kommer från samma källa och har samma ljus inom oss. Därför kan vi säga att bilden på din Buddha-natur (se bilden här till höger) är relevant även om man inte uppfattar sig som buddhist. Bilden uttrycker det som är äkta och sant, och denna bild säger något om vår andliga identitet, vår andliga historia och vårt andliga mål, oavsett vilket andligt synssätt vi har. Att betrakta denna bild kan även hjälpa människor att tona in till sitt andliga själv.
Mästaren Nada säger 2 Februari 2005  något om hur viktig bilden på ditt Verkliga Jag är.

”Dessa bilder är av stor betydelse för varje livsström på Jorden, att de må se Verklighetens sanna och heliga bild, som på själva själen och varat hos var och en, präglar ett eldens engram som ingen någonsin kan glömma, ty det är självaste kärlekens rena utstrålning. Ljus är kärlek, det strömmande flödet av ljus som utgjuter sig på dig när du ser denna bild över ditt Gudomliga Jag, ger dig den fullkomliga tankeformen för varje bön, varje meditation och varje ögonblicks förening med alla oss; för vi är alltid ett med den rena kärlekens närvaro som du ser.”
Denna presentationen kommer först att presentera det Verkliga Jaget, eller Jag Är-Närvaron som du ser överst på bilden på din Buddha-natur. Efteråt kommer en presentation av Kristusjaget eller förmedlaren. Till sist en kort presentation av den nedersta delen av bilden på din Buddha-natur, människan här och nu.

Vårt verkliga Jag, Jag Är-Närvaron, är skapat i perfektion. Representerad i den översta delen av bilden på din Buddha-natur.

När man upplever att man är något mer än innehållet av känslor, tankar och den fysiska kroppen, har man kontaktat sin egen andliga identitet. Denna dimensionen är ”oändligt mycket mer än tanken. Du får därför inte längre din identitet, känslan av vem du är, från den kontinuerliga och oupphörliga ström av tänkande som du i det gamla medvetandet tog för att vara dig själv”. (A New Earth, Awakening to your life’s purpose s. 22 av Eckhart Tolle)

Känslan av vem du är, får du i större och större grad från identifiering med Alltet, med det liv som flyter genom dig, som är oändligt mycket större än dig själv därför att det finns överallt och genomsyrar allt. Det som gör att du är förbunden med hela skapelsen samtidigt som en del av denna skapelse enbart är din. Detta som är ditt, beskrivs på många sätt: Det Verkliga Jaget, det gudomliga inom oss, eller vår inre identitet. Olika kulturer och religiösa eller icke religiösa perspektiv beskriver den andliga identiteten på sitt sätt, men många har förstått att man pratar om samma sak, även om man på en ytlig nivå inte kan sägas att ha samma perspektiv.

I  1 Mos 1:26,27 står det skrivet: ”Gud sade: ”Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss..” och ”Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne”.

Den andliga esoteriska innebörden av detta är att vi har den gudomliga naturen inom oss, och att detta är den ursprungliga skapelsen av vår varelse, något som vi har en självklar rätt till att uttrycka i våra liv. Detta är utgångspunkten för en andlig utveckling. Vi har en inre perfektion som vi är ämnade att uttrycka i det yttre,- och på detta sätt expanderas skapelsen kontinuerligt.

Vi utökar förståelsen för vår inre identitet ännu mer på bakgrund av texten i 3 Mos 3:14; ”Gud sade till Moses;  Jag är den jag är...”Och han sade vidare: ”Så skall du säga till Israels barn: 'Jag är' har sänt mig till eder”.

Texten säger att Guds namn är JAG ÄR DEN JAG ÄR. Om vi godtar premissen att vi är skapade av Gud, är det  ”JAG ÄR DEN JAG ÄR”- identiteten vi är skapade i. Namnet JAG ÄR DEN JAG ÄR omsluter evigheten. Den delen av vår natur är oföränderlig i och med att den är skapad i perfektion och även om vi i en annan dimension, i tid och rum, har skapat imperfektion, så är vår egen Jag Är Närvaro, som vi ser i den överste delen av bilden på din BuddhaNatur, fortfarande perfekt. Mästaren Godfre, som genom Jag Är Rörelsen undervisade mycket om Jag Är-Närvaron, säger det här om vårt verkliga Jag genom David C. Lewis: (Godfre 14 Maj, 2007)

   ”Ja, er Jag Är-Närvaro är verklig. Den är mer verklig än ert yttre jags fällor som ni har tillåtit att vara där ni är. Om ni verkligen kunde se er Guds-varelse, ni välsignade, skulle ni ge allt, ni skulle offra allt för att hela tiden manifestera det ljuset i er värld, skjuta åt sidan icke-jagets små manifestationer som driver er om och om igen till punkten, där ni inte ens har sett vad det är som kan manifesteras i er värld som möjlighet och tillfällen, när ni drar fördel av Ordet inom er.”

2 Mos 3:2 visar också en annan aspekt av vår gudomliga identitet som är viktig att förstå. Texten säger: ”Där uppenbarade sig HERRENS ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en buske.  Han såg att busken brann av elden, och att busken dock icke blev förtärd.”

Innebörden är att en del av det gudomligas natur är andlig eld. Vad har detta för betydelse? Ser vi på bilden av din Buddha-natur, ser vi ett vitt kristallflöde av elektronisk energi från Jag-är- Närvaron till den trefaldiga flamman i hjärtat. Genom detta kristallflöde av andlig eld upprätthålls vårt liv i fysisk inkarnation.

Det är denna energi vi använder genom tankar, känslor, ord och gärningar. Det är denna eld vi känner som t.ex. värme i våra chakran och det är denna eld vi använder i meditationer, visualiseringar, dekret och affirmationer när vi drar elden från den trefaldiga flamman och sänder den ut genom våra chakran. 

På samma vis som vårt negativa karma kommer tillbaka till oss och lägger sig i de fyra lägre kropparna, som kortfattat beskrivs nedan, ser man överst i bilden sfärer av ljus som omger Jag Är-Närvaron. Dessa ljussfärer är all kunskap som vi har haft i tidigare inkarnationer och alla energier som vi har kvalificerat positivt. Vi har kanske varit Mästare i helande, upplysning, arkitektur, diplomati eller vad som helst annat. Allt detta ligger i dessa ljussfärer som våra ”skatter i himlen” som är tillgängliga för oss. Ju mer vi kommer i kontakt med vårt Verkliga Jag, ju mer blir detta tillgängligt för oss här och nu.

Mästaren Maha Chohan säger: ( Electrons, the building blocks of the Universe s. 80, publicerat av Ascended Master Teaching Foundation )
“Men Guds-självets överflödande energier kan dras in utan begränsning av vem som helst som är medveten om Närvaron och genom att tona in till den genom tyst kontemplation. Denna Närvaro kan öppna dammluckor av ljus som kommer att flöda i och runt kroppen i en stadig ström av elektronisk kraft och bada inte enbart den fysiska formen, utan de inre kropparna i ett strålande bad av energigivande, helande och livgivande kraft, som är långt mer potent och kvardröjande än någon tillfällig stimulantia i den tredje dimensionens plan”.

Ljussfärerna runt Jag Är-Närvaron, som ofta benämns som kausalkroppen, har olika kvaliteter. Nedan är en kortfattad sammanfattning av några av dessa kvaliteter som motsvarar de sju chakrana längs ryggraden:

Den blå sfären som är förankrad i halschakrat - tro, kraft, styrka, ledarskap, vilja och beskydd.
Den gula sfären som är förankrad i hjässan -  visdom, upplysning och kosmiskt medvetande.
Den rosa sfären som är förankrad i hjärtcchakrat - kärlek och skönhet.
Den vita sfären som är förankrad i baschakrat - renhet och självdiciplin.
Den gröna sfären som är förankrad i tredje ögats chakra - helande, sanning, vision, överflöd, fokusering och musik.
Den purpur och guldfärgade sfären som är förankrad i solarplexus chakrat - frid och tjänande till andra.
Den violetta sfären som är förankrad i själschakrat - frihet, transmutation, alkemi, diplomati och förlåtelse.

Från Jag Är-Närvaron ser man en kristallcylinder av en vit elektronisk ljussubstans. Detta är ett skyddande kraftfält. Vi kan dagligen förstärka denna kristallcylinder av ljus genom att åkalla den. En kort version ser du nedan på svenska. Det finns också en lite längre version på engelska som kallas Crystal Diamond Tube of Light.
Kort åkallan för att förstärka kristallcylindern runt dig:

Älskad gudomlig kärlek Jag Är,
Stråla ditt ljus, runt mig här.
Kosmiska hemliga eldsstrålar,
Pulserande och flödande du målar.
Violett glädje genom mig nu ler,
Res mig upp, gör mig fri jag ber.
Sjungande, spinnande, brinnande ljus,
Försegla mig i ditt nåderika hus.

Figuren i mitten; Den universella Kristus eller Förmedlaren
I den kristna traditionen kom Jesus från Gud för att frälsa människorna. Detta har klara paralleller till bilden på din Buddha-natur. Figuren i mitten representerar Kristus-självet eller den universella Kristus. Kristusgestaltens syfte är att visa vägen tillbaka till Jag Är-Närvaron.
Jesus mission var att vara vägvisaren för människorna i Fiskarnas Tidsålder och uttrycka det medvetande som vi skulle internalisera i den tvåtusenåriga perioden från hans födelse till vår tid. Under påskmåltiden sa Jesus det som är nedskrivit i Johannes evangeliet (14:12) ”Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Den som tror på mig, han skall ock själv göra de gärningar som jag gör; och ännu större än dessa skall han göra.  Ty jag går till Fadern,”  Detta visar att vi är ämnade att gå i Jesus fotspår.

Vi har ett individualiserat Kristus-Själv mellan Jag Är-Närvaron och de fyra lägre kropparna.

Beroende på vår andliga utveckling så varierar avståndet mellan Jag Är-Närvaron, som finns på en andlig dimension över oss, och de fyra lägra kropparna. Det är också möjligt att Kristus-Självet kan överskugga de fyra lägre kropparna. På en bild av det Gudomliga Självet frigjort på 1930-talet genom Jag Är rörelsen var inte Kristus Gestalten med. Moder Maria pratar om detta genom David C. Lewis: (16 April, 2006)

”För, välsignade, många av er kommer till den punkt där ni genom meditation på Jag Är den Jag Är, inte bara uppgår i ert Kristusjag, utan i Buddhajaget, vilket sannerliget är inom Jag Är den Jag Är, förstår ni.
Därför representerar, den ursprungliga bilden över Närvaron given genom Jag Är-Rörelsen, som inte visar förmedlaren, fortfarande er relation med er Gudomliga Närvaro. Kristus kom helt enkelt för att många bland människorna hade slutat med att kommunicera med sitt Guds-jag. Och därför var den förmedlaren nödvändig för att återskapa kontakten. När kontakten väl en gång är gjord, älskade hjärtan, kommer neddragandet av eld från ert Guds-jag vara en enkel process, inte så komplicerad för att ni har tillfullo omfamnat ert Kristusmedvetande i hjärtat, och ert Buddha-medvetande i hjässan. Och då kan solen vara där ni är, även här och nu.

Så, även om ni har en ny bild över er Buddha-natur, då ni flyger högre, kan ni se de tre gestalterna komprimerade till ett dig. För genom att tillfullo sammansmälta med er Gudsidentitet, finns inte längre någon separation i ert medvetande mellan det lägre jaget och det högre jaget. Ni är helt enkelt Guds-jaget. Detta är ert mål. Detta är det sanna accepterandet av er gudomlighet som alla en dag måste tillfullo förstå. Och även om ni ännu kämpar ibland med att stiga in i detta kosmiska vetande, delar jag detta budskap med er idag, påsksöndagen. För ni ser, Jesus, min son, hade gått in i uppståndelsens spiral och var i den stunden helt och fullt sammansmält med hans gudomlighet och strålade ut dessa kosmiska strålar från hans Gudsnärvaro fysiskt, där han gick på Jorden.”

Den nedersta figuren,  - vår själ omsluten av de fyra lägre kropparna
Utifrån Jag Är den Jag Är, utvecklades vår individuella själ. Själen gavs den fria viljan och syftet var att utveckla och expandera vår verkliga identitet i tid och rum.

Allt eftersom tiden gick och konsekvenserna av själens fria vilja uttryckte sig i lagen om orsak och verkan, dvs. lagen om karma, resulterade det i att själen kom längre och längre bort ifrån sin gudomliga närvaro. Detta visas i bilden genom att det är en separation mellan Jag Är-Närvaron och själen. Det betyder att i dag är det inte alla som upplever en kontinuerlig kontakt med sin Jag Är-Närvaro. När vi har den kontinuerliga kontakten med vår Jag Är-Närvaro, har vi tillgång till kontinuerlig inspiration och att änglar och Mästare arbetar genom oss i mycket större grad. Mästaren Lanto pratar om detta genom David C. Lewis  (Sept 3, 2006)

”Och om var och en av er vill vara en budbärare för er egen Jag Är den Jag Är-Närvaro, din sponsrande Mästare, din uppstigna tvillingsjäl, måste ni vara uppmärksamma på intimiteten som kommer – utstrålningen, den kittlande effekten på din hjässa som är bevis på att någon önskar kommunicera och arbeta genom dig. Och en dag när din mottagning har blivit fullt förädlad i förädlarens eld, då kommer den kittlingen att uppstå vid alla tidpunkter och på alla platser när det inte längre finns någon separation mellan ditt sinne och Mästarens sinne.”
Vi ser på bilden av den nedersta figuren att själen, som här i tid och rum utvecklas genom de fyra lägre kropparna, är omsluten av den violetta flamman. Det är för att den violetta flamman transmuterar vårt karma, som hindrar oss från att i större grad vara ett med det Verkliga Jaget. Meningen med livet är att vi skall balansera tillräckligt av vårt karma och fullfölja vår gudomliga plan. Resultatet av detta är att vår själ kanske efter denna inkarnation kan förena sig med Jag Är-Närvaron. Detta är en permanent förening och vi lever då vidare på inre plan och fortsätter vårt arbete som en Mästare.

Mästaren Tara säger genom David C. Lewis: (17April 2006)

 ”Ni Välsignade, ni går framåt i förståelsen av det kristall-diamantiska flytande-eldsljus som ni kan ha flödande genom er i alla tider. Jag kommer för att öka intensiteten av detta kristall-ljus inom er denna dag. För ni förstår, i omgestaltningens invigning, kan ni förstå den ökande elden av Jag Är-Närvaron inom er. Och när ni förs uppåt i dessa återuppståndelsens strömmar i himmelsfärdens strömmar, måste ni börja känna och förstå denna utstrålning inför den dag när också ni kommer att höja er för att möta Herren i skyn.”

I den nedersta figuren ser vi att kristallflödet strömmar ned till hjärtat i den eteriska kroppen till det som kallas den trefaldiga flamman. Jag är-Närvarons förankringspunkt i den nedre figuren, är i den trefaldiga flamman. Den består av en blå, en gyllene och en rosa plym, som är ett uttryck för Fader, Son och Helig Ande, Kraft – Visdom – Kärlek, de tre plymerna från det vita ljuset som är ett uttryck för Modern. Man kan känna den trefaldiga flamman som en eld i bröstregionen som sprider sig till kroppens andra chakran.

Bilden på din Buddha-natur visar din andliga anatomi. Den visar ditt högre själv, den förklarar separationen mellan själen och din gudomliga natur och förklarar syftet med en andlig utveckling, nämligen att själen permanent ska förena sig med Jag Är-Närvaron.'

 

Den nya tidsålderns kunskap; dekret och den violetta flamman, dina verktyg för andlig utveckling och världs-service

I många situationer har vi sagt till oss själva. ”Det kan jag inte göra något åt, eller det ligger utanför min kontroll.” Om vi använder den violetta flamman och dekret, kan vi alltid göra något. Många tycker att detta kanske är de viktigaste verktyg som Mästarna har givit till oss genom olika organisationer som de har startat upp. Att ge dekret är en form av andligt arbete som fortfarande är nytt för många, trots att det har använts ett tag i modern tid. Genom denna artikel får ni en djupare förståelse för vad det innebär.
Här kan ni läsa mer om; Hur dekret kan hjälpa dig att i större grad uttrycka positiva kvaliteter i ditt medvetande, Hur vi genom Ordet medverkar i skapelseprocessen, Vad är ett dekret?, Användandet av Guds namn - JAG ÄR DEN JAG ÄR, Hur repeterande bygger upp andlig energi, Repeterande eller korta åkallan, Hur dekret expanderar ert medvetande och tjänande, Hur visualisering förstärker effekten, Praktisk användning - dekret, visualisering och bilokation för att rena Europa i violett eld och Multipliceringsfaktorn.
Den violetta flamman; Ungdomens, frihetens, förlåtelsens och glädjens elixir, En första erfarenhet av att åkalla den violetta flamman, Violett eldstransmutation genom dans, Varför den violetta flamman frigavs, Ditt eget experiment med att åkalla den violetta flamman, Hur karma skapas, Den violetta flamman - den enkla vägen bort från karma, Flera exempel på vad den violetta flamman kan göra för dig - och för världen.

Hur dekret förstärker positiva kvaliteter i ert medvetande

Enligt undervisningen från Mästarna finns sju strålar med olika färgfrekvenser som är förankrade i våra chakran utmed ryggraden. Strålarna, och dess olika färger, representerar perfekta uttryck av t.ex. tro, visdom, kärlek, renhet, helande, tjänande och förlåtelse. För att förstärka ljuset eller dessa kvaliteter inom en, är det möjligt att åkalla de olika strålarnas ljusfrekvens. 
Det är också möjligt att åkalla Uppstigna Mästare på de olika strålarna som representerar nämnda kvaliteter. När vi åkallar dem, kan dessa andliga varelser aktivt inverka i vår värld, något som de annars inte tillåts att göra, såvida de inte blir ombedda att göra det av individer i fysisk inkarnation.
Den nya kunskapen om dekret och den violetta flamman blir därför inte endast en metod för individuell andlig utveckling, utan också ett sätt att tjäna världen och medverka till att föra in upplysningens, fredens och frihetens Gyllene Tidsålder.
Text Box: Jorden i den Violetta Flammanhttp://store.heartscenter.org/images/img/FREEDOMSSTAR.JPGGenom Ordets kraft är vi medskapare. Ordets kraft är obegränsat. Det är skapelsens kraft. När Elohim skapade världen sa De: ”Varde Ljus!” Utifrån denna gudomliga befallning formades vår värld. Det finns två olika sorters ljus, det synliga ljuset och det osynliga. Det är det andliga osynliga ljuset som man skapar med.  Vissa språk har olika namn för dessa två ljus. T.ex. i det Bulgariska språket heter det osynliga ljuset videlina och det synliga ljuset svetlina.
Då detta osynliga ljus, videlina, är skapelsens ursprung, är det närvarande överallt i universum och genomsyrar allting som existerar.”  ( Looking into the Invisible, s.102, Omraam Mikhael Aivanhov) Eftersom vi är skapade i Guds avbild är vi medskapare och tänkta att spela vår roll i skapelsens evigt pågående process.
Från Jag Är-Närvaron, som är vårt Verkliga Jag, mottar vi vår rena energi som en kontinuerlig ström av ren elektronisk substans in i vårt medvetande. I enlighet med våra handlingar, mentala föreställningar, känslor och talade ord skapar vi och gör avtryck i dessa rena ljuselektroner med fullkomliga eller ofullkomliga mönster. 
När vi blir medvetna om att vi är medskapare och om att den gudomliga essensen som ständigt flödar genom oss är vår sanna natur, inspireras vi att se alla som fullkomliga. Den uppstigna mästaren Maha Chohan förklarar varför detta är så viktigt:
”När en individ igenkänner ofullkomlighet i någon annan livsström i universum, vanärar han Faderns vilja som skapade allt. Varje person, genom tanke, känsla och det talade ordet sänder ut energi och substans från sin livsström. När substansen och energin laddas med en bild av ofullkomlighet och sänds till någon annan individ genom kanalerna för tanke och känsla och förstärks genom det talade ordet, formar det en film eller ett lager runt den som kraften riktas mot. Detta täcker över den gudomliga bild som Gud avsåg och orsakar en väldig karmisk länk, som bara kan utplånas genom att sändaren av den destruktiva energin använder kraftfulla dekret eller den Heliga Elden.” (Electrons, the building blocks of the universe) .
Detta är något som vi alla har gjort. Genom dekret och den violetta flamman erbjuder Mästarna en väg som befriar oss från denna karmiska länk.

Vad är ett dekret?

Dekret har primärt använts i organisationer sponsrade av de Uppstigna Mästarna. Alla dekret dikterades av Mästarna till studerande i dessa organisationer. På 1930-talet gav Mästarna ut dekret genom Jag Är-rörelsen, på 1950-talet genom Bridge to Freedom, från 1958 genom The Summit Lighthouse och nu senast genom The Hearts Center™.
Vad som är typiskt för ett dekret är att det är en åkallan till en eller flera gudomliga varelser t.ex. ärkeänglar, och att det uttalas högt. Detta för att det talade ordet är kraftfullare att skapa fysiska förändringar än enbart mental aktivitet, såsom i meditation. Ett dekret kan bestå av flera verser och en refräng. Det ges i en viss rytm och upprepas ofta flera gånger. Allt eftersom det upprepas känns det ofta naturligt att öka hastigheten. Resultatet av att ge dekret är att det andliga kraftfältet runt individen laddas upp med ljusenergi. Man kan ofta känna denna energi och den kan ibland även ses. 

Användandet av Guds namn - JAG ÄR DEN JAG ÄR i affirmationer och dekret

I många dekret används Guds namn, JAG ÄR DEN JAGÄR, och detta av en god anledning. I Bibeln lär vi oss att Gud avslöjade detta namn för Moses och uppenbarade sig i den brinnande busken. Det sägs ”att busken brann men förtärdes icke” ( 2 Mos.3:2 ) Från detta kapitel lär vi oss Guds namn och att Guds natur är andlig eld. Då vi är skapade i denna perfekta avbild brinner samma eld även inom oss. När vi uttalar orden JAG ÄR, bekräftar vi vårt Verkliga Jag och det ger oss tillgång till den andliga elden, vilken är obegränsad energi. Det är därför viktigt att tänka på hur vi färgar energin som flödar genom våra ord, tankar och känslor när vi säger Jag Är.
Genom tiderna har många använt sig av affirmationer, såsom positiva Jag Är-uttalanden vilket även Jesus gjorde. Jesus sa, ”Jag är vägen och sanningen och livet.” (Joh.14:6) Genom att använda orden Jag Är, kan vi skapa våra egna affirmationer. Kom ihåg: varje gång vi talar och använder orden Jag Är, rusar energi fram för att fylla vårt skapelsemönster. Mer energi flödar när vi identifierar oss med vår Jag Är-Närvaro.
Här är några exempel på affirmationer:

  1. JAG ÄR frihet här och nu!
  2. JAG ÄR  perfekt hälsa!
  3. JAG ÄR  den obegränsade strömmen av kosmiskt överflöd som flödar genom mitt liv!
  4. JAG ÄR en magnet för kosmiskt överflöd, en pelare av smaragdljus som magnetiserar fysisk substans, pengar, frihet, lycka och hälsa in i mitt liv! 

Hur repeterandet bygger upp andlig energi

Det finns många böneformer och det finns inte en som är ”rätt” och en annan som är ”fel”. En bön kan sägas en gång, vilket är vad många är van vid. I den österländska traditionen repeterar man mantran många gånger, ja även tusentals gånger.
Bön är energi! När du åkallar en gudomlig varelse, eller din Jag Är-Närvaron, bildas ett energiflöde genom uppmärksamhet, hängivenhet, visualisering och det talade ordet. När du riktar detta energiflöde  t.ex. till ärkeängeln Mikael kommer du att få ett returflöde från ärkeängeln Mikael. Genom detta flöde får du tillgång till hans kvaliteter och tjänande på första strålen, som inkluderar beskydd, tro och styrka. Genom kraften i den blå strålen kommer han att rena och stärka din aura.
Vad som är viktigt här, är att ju mer du ger desto mer kommer du att få tillbaka. Ju längre du håller din uppmärksamhet på ärkeängeln Mikael och ger hans dekret, ju mer kommer du att få tillbaka i återflödet.
Detta är anledningen till varför ett dekret upprepas flera gånger. När du gör det bygger du upp ljusspiraler i och runtom din fysiska kropp och i din aura samtidigt som dina dekret möjliggör för ärkeängeln Mikael att engagera sig i att tjäna världen.

Repeterande eller korta kraftfulla åkallan

När du har gjort dekret en tid har du etablerat en kontakt till ärkeängeln Mikael, vilket ger dig omedelbar tillgång till mer av hans krafter, som kan frigöras genom en kort åkallan. I vissa kritiska situationer är det kanske endast en kort åkallan till ärkeängel Mikael som hinns med.
Ett exempel på detta är en kvinna som födde barn innan hon hann till sjukhuset. Barnet var grått i huden och inte varmt röd som ett nyfött barn bör vara. Barnet kunde inte andas ordentligt och gav bara ifrån sig några ynkliga späda ljud. Situationen var allvarlig, men vad kvinnan hade tillgång till då, var de himmelska varelserna. Efter att ha kontrollerat att luftvägarna var fria på sin nyfödda som hon höll i sina händer, samlade hon all sin andliga styrka, vilket inkluderade år av dagliga dekret till ärkeängeln Mikael, och gav denna befallning med full kraft en gång: 

Ärkeängel Mikael, ta kommandot!                                                              

Den nyfödda skrek då genast med full kraft och blev varmt röd över hela kroppen. Barnet överlevde och var friskt.
Vad denna kvinna gjorde påminner oss om det som Jesus gjorde: ” ...ropade han med hög röst: Lazarus kom ut! Och han som varit död kom ut...” ( Joh.11:43-44)
Det här lilla exemplet visar att det finns stunder för korta böner eller kommandon och andra stunder för att repetera ett dekret. De Uppstigna Mästarna lär oss att vi kan befalla de himmelska varelserna, liksom exemplen ovan visar. Vi har rätten att göra det, och de förväntar sig att vi gör det.
En sak att tillägga är att när vi ger åkallan, vet vi inte alltid vad som är det bästa bönesvaret. Vi kan därför säga: Låt detta ske i enlighet med Guds vilja, för att försäkra oss om att det vi ber om är den gudomliga viljan och inte enbart vår mänskliga.

Hur dekret expanderar ditt medvetande och tjänande

De som har använt sig av dekret regelbundet har upptäckt att deras medvetande har höjts till nya nivåer. De har känt hur ljuset blivit mer intensivt i sina chakran, inklusive de hemliga chakrana i handflator och fötter, och de har känt hur auran expanderat när de gett dekret och därmed blivit varse om att deras omgivning som påverkas blivit större och att ljuset de åkallar kan befria människor här och där.

Visualisering förstärker effekten

Givandet av dekret är egentligen en fråga om att kombinera olika metoder. Den rena elektroniska ljusströmmen från den individualiserade JAG ÄR-Närvaron nedstiger i hjärtat till den trefaldiga flamman. Den trefaldiga flamman är JAG ÄR DEN JAG ÄRs representant i hjärtats hemliga kammare i individens eteriska kropp. De tre plymerna i trefaldiga flamman representerar Fadern, Sonen och den Helige Ande - Bramha, Vishnu och Shiva - Kraft, Visdom och Kärlek. Dessa flammor uppstod ur Moderns vita eld och därmed har vi Guds olika aspekter inkluderade i den trefaldiga flamman.
När vi ger dekret, höjer vi ljuset eller den andliga elden från hjärtat till halschakrat genom att vi frigör elden genom Ordet. För att förstärka ett dekrets effekt använder vi oss också av meditation och visualisering genom tredje ögats chakra och kronchakrat. Faktum är att upp till 70 % av effektiviteten beror på din visualisering (Ray-O-Light, April 22, 2005 The Hearts Center) Detta påstående visar att dekret är något mycket mer än bara upprepande av ord. 
Vad vi visualiserar kan vara oss själva, våra älskade och världen i stort. Vi ser oss själva i ljus, vi visualiserar alla eller någon av de sju strålarna, beroende på vilka kvaliteter vi vill uttrycka i vårt medvetande och i vår aura. Vi visualiserar ett organ och ser hur det helande ljuset penetrerar genom och återställer organets varje cell och atom. Genom visualisering och åkallan kan vi rikta energin dit den behövs.
Ett annat sätt att använda visualisering i kombination med dekret, är att se sig själv på vissa specifika platser. När vi gör detta och bemästrar det bättre och bättre, kommer mer och mer av din varelse att vara på den platsen. Det fullkomliga mästerskapet för detta kallas för bilokation, som betyder att vi fysiskt kan vara på flera platser samtidigt. Adepter och helgon, som Padre Pio, har gjort detta under lång tid. Så om de kan, varför inte vi?!
Vi kan också se Jorden, eller vissa delar av Jorden, omgärdad av ljus och hålla den visualiseringen under våra dekret-sessioner.

Praktisk användning: Dekret, visualisering och bilokation för att rena Europa i violett eld 

Vid Hearts Center seminariet i Sverige februari 2007, användes visualiseringar för specifika platser i kombination med dekret. Vi tittade först på foton från de europeiska länderna, såg oss själva på dessa platser, lyfte våra händer och visualiserade floder av flytande ljus flödande från våra händer medan vi gav dekretet ”Wash the earth in violet fire”. (70.002 i The Hearts Centers dekret bok) Vi genomgick land för land i Europa, först med ”Wash Sweden in Violet Fire”, och efter att vi gett dekretet en gång tillsammans med bilokation genom visualisering, fortsatte vi med Finland och gjorde likadant. Proceduren upprepades för Europas alla länder. Det var verkligen en stor glädje för alla att höra Saint Germains respons för vårt arbete.

Multipliceringsfaktorn

Det är ytterligare en viktig sak som måste sägas om dekret. Från en tidigare aktivitet sponsrad av de Uppstigna Mästarna har vi lärt oss att varje dekret förstärks av kraften av tiotusen gånger tiotusen och den kraften förstärks av kvadraten av antalet personer som ger dekret tillsammans . Om fem personer ger dekret tillsammans så är kvadraten av fem tjugofem. Därigenom förstår vi att det är bra att komma samman fysiskt eller på Internet för att nyttja denna multiplicerings-effekt.
Dekreten har getts ut på engelska, men det går bra att ge dekret på svenska eller något annat språk. Men med tanke på att vi via Internet kan ge dekret tillsammans globalt och därmed dra nytta av multiplicerings-faktorn är det mest praktiskt att göra det på engelska.

Den violetta flamman; ungdomens, frihetens, förlåtelsens och glädjens elixir!

Vad den violetta flamman handlar om ...

”Så, jag utsträcker glädjens flamma till er denna dag! Och ni kommer att känna en viss lättnad av era bördor och en ny känsla av andens lätthet som är det vad den violetta flamman handlar om! Så jag frågar er, varför använder ni inte detta verktyg och detta sätt att göra åkallan oftare, kära vänner? Om ni önskar glädje, är den nyckeln! Om ni önskar andens rikedom och även materiellt överflöd, är den nyckeln! Om ni helt enkelt önskar att vara fri från önskningar, är den också nyckeln!” - Buddha of the Violet Ray, May 6, 2005 genom David C. Lewis.

En första erfarenhet av att åkalla den violetta flamman

Författaren till detta kapitlet kommer ihåg första gången han provade den violetta flamman. Det var på ett allmänt föredrag på det tidiga 80-talet. Åhörarna välkomnades att experimentera med ett kort mantra till den violetta flamman. Vi instruerades att säga orden, blunda och känna och visualisera den violetta flamman genomtränga våra kroppar och fylla vår aura. Efter en kort inre dialog försvann tillräckligt med motstånd, rädsla och undran vad de andra skulle tänka, för att ge den violetta flamman en chans.
När mantrat först uttalades kändes det som om stolen lyftes mot taket. En snabb blick avslöjade att stolen fortfarande var på golvet. En värme och energi, som tidigare aldrig hade upplevts trots att författaren  mediterat ett år, for genom kroppen. Hettan var särskilt påtaglig i handflatorna och i fötterna, där de hemliga chakrana är placerade. Känslor av glädje och lättnad, utan att egentligen veta från vad, var påtagliga.
Känslan av lätthet och ljus i kroppen kvarstod även efter föredraget och författaren minns fortfarande känslan han hade när han gick hem den kvällen. På en av stadens lugnare gator, lyssnade han efter sina egna fotsteg. ”Rör mina fötter marken eller flyter jag fram utan motstånd och draget från jordens gravitationskraft?” var tankarna som for genom huvudet.
Författaren hade för första gången upplevt den violetta flammans kvaliteter. Dessa kvaliteter inbegriper frihet, rättvisa, transmutation, nåd, förlåtelse, glädje och diplomati. Om du vill accelerera dessa kvaliteter och uttrycka dem i ditt liv, skulle du vinna på att åkalla den violetta flamman. I vilket fall, kanske den violetta flammans viktigaste gåva är att den balanserar vårt karma genom att transmutera den negativa karmiska energin.

Violett eldstransmutation genom dans

Du kan också erfara den violetta flamman genom att lyssna på och dansa till valser av Johann Strauss. Saint Germain överskuggade wienervalsernas kompositörer. Genom musiken och ¾ takten, vilken är hjärtats rytm, och genom dansens rörelse, kan vi genom centrifugalkraften och den violetta flamman som frigörs genom musiken, kasta av oss delar av vårt karma enligt vad Saint Germain undervisar.

 

Varför den violetta flamman frigavs            

I vår tid har sedan 1930-talet studerande gett dekret till den violetta flamman. På grund av medvetandets acceleration och balanserandet av personlig och planetarisk karma, som var nödvändig för att försäkra sig om en smidig övergång från Fiskarnas tidsålder till Vattumannens tidsålder, bestämde sig Mästarna för att släppa kunskapen om den violetta flamman fri till mänskligheten i stort. Saint Germain sa 1941: ”användandet av den violetta förtärande flamman är värdefullare för dig och mänskligheten än all denna planets rikedom, guld och juveler”( The Voice of the I AM,  januari 1941. Sid 20).

Ditt eget experiment med att åkalla den violetta flamman

AWvioletflameDetta experiment kan visa sig bli en av dina bästa investeringar du gjort på din andliga väg. Det kan också vara något som förstärker fördelarna från andra andliga övningar som du gör.
Sätt dig därför bekvämt i din stol med ryggraden rak, se hur frihetens violetta flamma strålar genom din kropp och aura. Känn flamman när du åkallar den genom att göra detta mantra:
 JAG ÄR en varelse av kosmisk violett eld
JAG ÄR den heliga frihet Gud önskar

Några tycker att det är lättare att få rytm och flyt om dekret ges på engelska.
I AM a being of cosmic violet fire
I AM the holy freedom God desires
Upprepa mantrat några minuter, 5 till 10 minuter är väldigt bra. Gör det långsamt till en början, allt eftersom kan du öka hastigheten. Gör det på det sätt du önskar, som en bön eller mera som en befallning med auktoritet och med rytm. Gör det högt, då uttalade böner är effektivare för att åstadkomma fysiska förändringar, än vad tysta böner är.

Hur karma skapas

I början av kapitlet förklarades det att den elektroniska ljusenergin som vi färgar genom våra tankar, känslor, handlingar och ord påverkar livet och kommer tillbaka till oss. Problemet med denna karmalag är den energin som vi färgat med negativitet. Det följande förklarar vad som händer.
Vår själ omgärdas av fyra lägre kroppar; den fysiska, den emotionella, den mentala och den eteriska kroppen. Dessa kroppar vibrerar på olika frekvenser som korresponderar till olika element. Den eteriska kroppen vibrerar på samma frekvens som elementet eld och inrymmer våra minnen ända tillbaka till vår första inkarnation. Den mentala kroppen vibrerar på samma frekvens som elementet luft och inrymmer det mentala mönstret, aspekter av vår självbild och paradigm som vi har om världen. Den emotionella kroppen inrymmer våra emotionella reaktioner och vibrerar på samma frekvens som elementet vatten. Den fysiska kroppen vibrerar på samma frekvens som elementet jord.
Alla dessa kroppar består av atomer. Atomer formar molekyler. Molekyler formar celler och celler formar kroppens olika funktioner och organ. Atomerna består av en kärna som omges av elektroner, precis som i ett solsystem. Avståndet mellan atomkärnan och elektronerna i banan runtom är stort. När rymden mellan kärnan och elektronerna är tom, kan elektronerna vibrera med den hastighet som det ursprungligen var tänkt. Individen lever då i ett absolut Gyllene Tidsålders medvetande med frihet, frid och upplysning.
När vi tar emot återkommande negativt karma, så fyller dessa kaotiska frekvenser rymden mellan kärnan och elektronerna i atomerna i de fyra lägre kropparna. Det gör att elektronerna rör sig långsammare runt varje atomkärna. Detta är den andliga orsaken till olycklighet, sjukdom och slutligen den fysiska kroppens död. Den Uppstigne Mästaren Maha Chohan säger:
”När människor sänker kalibern i sina tanke- och känslovärldar, så sänker det vibrationen i de fyra lägre kropparna tills de blir så långsamma i sina rörelser att varje destruktiv vibrationsnivå orsakad av deras medmänniskor lätt kan flyga in i och bli ett med dem, för att det inte finns någon snabb cirkulation i  det elektroniska ljuset för att repellera och spegla bort deras intrång.”  ( Electrons, the building blocks of the universe s.37)  
Med andra ord, så sänker negativ karma och felaktiga tankar och känslor vibrationshastigheten i våra fyra lägre kroppar, och gör oss än mer sårbara för negativa energier.
Skillnaden mellan att vara glad och att vara ledsen, mellan kärlek och hat, mellan frid och oro, är elektronernas vibrationshastighet i våra fyra lägre kroppar. Det är genom LJUSET OCH GUDS ELD OCH GENOM PERSONLIGT MÄSTERSKAP som vi kan ändra på vår vibrationshastighet. Enligt detta perspektiv, så är vad vi erfar i livet till stor del en fråga om vilken vibrationshastighet vi kan hålla i våra fyra lägre kroppar.
Sålunda har det helt riktigt blivit sagt att vi skapar omständigheterna i våra liv. Det har också blivit sagt att himmelsfärden är mer en fråga om vibrationsförändring än en rumslig rörelse (ibid.) Vad som händer i himmelsfärdsprocessen är att elektronerna snurrar snabbare och snabbare. Vid en fysisk himmelsfärd rymmer kroppen så mycket ljus att den är fri från karmisk substans, så att gravitationskraften förlorar sin dragningskraft på kroppen.

Den violetta flamman; den enkla vägen bort från karma

För att komma dithän behöver vi den violetta flamman. Vad som händer när vi åkallar den violetta flamman är att den börjar rensa bort skräpet i rymden mellan atomkärnan och elektronerna. Den misskvalificerade substansen förändras till ljus. Substansen transmuteras och karmat balanseras. Om vi inte kunde åkalla den violetta flamman, skulle vi behöva balansera den på ett mer fysiskt sätt, t ex genom vissa hälsoproblem eller relationsproblem eller genom att rent generellt känna oss tyngda. Tack vare den violetta flamman kan vi dramatiskt reducera den andel karma som vi måste balansera i det fysiska.
Som ett resultat av den violetta flamman så snurrar elektronerna snabbare runt atomkärnorna i våra fyra lägre kroppar. Vi känner mer glädje och är mindre tyngda av bördor, och vi kan även känna oss lättare i våra fysiska kroppar. De som använder den violetta flamman rapporterar också att deras medvetande blir mer andligt och att deras andliga sinnen gradvis öppnas. De kan också ges information om tidigare liv, om det tjänar deras andliga utveckling.
Det finns även många exempel på att det blir lättare att ge upp dåliga vanor, som man brottades med innan man började att ge dekret till den violetta flamman. Detta kan vara t.ex. matvanor eller rökning. Många som använder den violetta flamman ser också yngre ut och utstrålningen från deras inre skönhet är mer påtaglig genom deras fysiska form.
Genom den violetta flamman och den nya vetenskapen om böner eller dekret, har vi möjlighet att transcendera vårt tidigare jag och bli vad vi verkligen är. I en diktering från 2006 (Saint Germain, Mars 31, 2006, The Hearts Center) säger Saint Germain:
”Sålunda uppmanar jag varje seriös alkemistuderande att studera och lära sig vetenskapen om åkallan och bön, varigenom ni kan påskynda balanserandet av ert karma genom åkallandet av frihetens, nådens och förlåtandets violetta flamma likväl som de andra ljusstrålarnas färger, vilket kommer att vara användbart i alla era andliga experiment… Genom Hearts Centers aktiviteter eller andra aktiviteter sponsrade av de uppstigna mästarna, kan ni bekanta er med denna heliga vetenskap som kommer att möjliggöra för er att ta bort år av kämpande på er andliga väg och öka ljuset i er aura genom att ni samlar mer och mer av de energier ni behöver för att göra er himmelsfärd vid slutet på denna eller nästa inkarnation, genom Guds nåd.”

Fler exempel på vad den violetta flamman gör för dig – och för världen

Innan vi avslutar denna presentation av den violetta flamman, låt oss se vilka fler kommentarer de Uppstigna Mästarna har om den violetta flamman. Ärkeängeln Amethyst, som är ärkeängel på den sjunde strålen, vilket är den violetta strålen, gav en diktering 2006 genom David C. Lewis där hon förklarade fördelarna med att använda den violetta flamman.
Först beskrev hon hur den violetta flamman agerar:
”Å, om ni kunde se den violetta flamman i aktion, hur den arbetar genom era åkallan, skulle ni se den som en livfull, glad, dansande eld som är aktiv, intelligent och arbetar på många, många nivåer, mina kära, för att utföra sitt fullkomliga arbete. Den kosmiska intelligensen hos denna eld är en levande, strålande energi av koncentrerad kärlekskraft, som sannerligen är mirakelljuset, som ni, om ni är visa i användandet av era energier, borde åkalla dagligen, inte enbart för er själva och era familjer, utan också för era samhällen och nationer.”
Hon talade sedan om en aspekt hos den violetta flamman, om de möjligheter som lättare kan komma till dem som åkallar den violetta flamman:
”När män och kvinnor börjar använda den violetta flamman, förändras deras liv. För Opportunity  (Möjlighet ), en annan aspekt av den violetta flamman personifierad som Portia, kommer till dem för att ge dem en ny väg, seende framåt mot en framtid av hopp och frihet och kosmisk kärlek.”
Låt fred och frihet råda i Mellanöstern! Det är precis vad den violetta flamman kan föra till den regionen:
Violett elds-glädje är behovet för stunden överallt. Tänk bara på hur livet skulle te sig i Mellanöstern, älskade hjärtan, om varje man, kvinna och barn kände till den violetta flamman och skulle be fem gånger per dag, inte bara till Allah utan också använda sig av denna energi för att åstadkomma förlåtelse, nåd och överseende i sina affärer och interaktioner med andra.”
Sedan sa hon vad den violetta flamman skulle kunna göra för naturen:
Tänk på vad den violetta flamman kan göra i naturen när alla som arbetar inom jordbruk och trädgårdsodling skulle ta den i bruk när de odlar sina grödor och träd och plantor och buskar. Elementarlivets grönska blandad med den violetta skulle skapa sådant överflöd och sådan ljusskörd att snart skulle ni inte kunna skilja på jorden så som den har varit i det förflutna, med det som skulle komma fram genom denna mirakelenergi.”
Och när det gäller läkande:
”Tänk på vad som skulle ske när de i helande professioner, om de använde den violetta flamman, skickar strålar genom laserteknik, liksom att helt enkelt ha violett ljus på och runt om patienterna och på dem som de tar hand om. Bara genom att måla rummen med denna färgnyans på sjukhus och vårdhem och behandlingsmottagningar skulle verka mirakulöst för att höja varje hjärta i medvetande och tillåta ett snabbare helande på alla nivåer, särskilt i deras sinnen och känslor.” 
Den violetta flamman skulle också vara användbar i utbildningssystemen:
Tänk er hur denna värld skulle vara om de i utbildningssystemen, lärare, föräldrar och övrig personal skulle använda den violetta flamman för barnen och eleverna i alla åldrar, tillåta dem att förstå att närhelst de är tyngda så skulle en liten bit av denna eldiga substans i deras varelser göra allt ljusare och deras lärande skulle underlättas.”
När vi har läst all denna information från Ärkeängeln Amethyst, är det kristallklart att den violetta flamman kommer att betjäna inte bara dig, utan också allt liv runtomkring dig. Det är verkligen ungdomens och frihetens elixir.
Därför: Låt oss vara den violetta flamman i handling. Låt oss se andra människor i violett ljus och likaså situationer runt om i världen som vi får kunskap om genom media. Låt det violetta laserljuset, som är en koncentration av det violetta ljuset, strömma fram från våra chakran. Det är vägen till andligt mästerskap, Det är vägen som lyfter upp livet omkring oss och det är vägen som gör att vi, - du och jag - blir mästare på den sjunde strålens violetta ljus!

För den som vill läsa mer om dessa tema kan gå till Heartstreams på den engelska hemsidan och skriva in olika sökord såsom – violet flame, prayers, decrees, transmutation o.s.v. Vi rekommenderar också att lyssna på andra dikteringar som ni hittar på hemsidan til The Hearts Center.

 

Tidigare rörelser sponsade av Det Stora Vita Brödraskapet.

Det är flera orsaker som gör det relevant att berätta om detta.

  • Mycket viktig och bra undervisning har kommit fram genom andra organisationer.

  • Historien om hur Det Stora  Vita Brödraskapet har arbetat i Väst-Världen är i sig själv intressant.

  • En del av denna undervisning finns gratis att lasta ned från Internet. 

Hearts Center™anerkänner tidigare rörelser sponsrade  av Det Stora Vita Brödraskapet och dess Budbärare och alla andra som på något vis arbetar för Brödraskapet. Mästaren Saint Patrick gav den 17 mars 2006 en diktering genom David C. Lewis där han pratade om detta ämne. Som ni ser är det mycket relevant för den andligt intresserade och Saint Patrick tar upp flera områden av betydelse:
 ”Kära vänner, jag vill klargöra de Uppstigna Mästarnas ståndpunkt gällande andra dispenser som har varit ett sätt att förmedla vår visdom och våra ord. För emellanåt tenderar även våra bästa lärjungar, genom att de ändrar sitt paradigm, att förstöra tidigare referenser i deras eget sinne, eller att kritisera några i andra andliga organisationer som inte har uppfattat saker som de själva har gjort, eller att rättfärdiggöra sin egen ståndpunkt genom ett mänskligt perspektiv vilket fortfarande är subjektivt. 
Sålunda vill jag föra till protokollet att tidigare dispenser som givits till olika organisationer och som fortfarande existerar och är aktiva i denna världen, är fortfarande viktiga för oss med deras arbete att bringa många andliga sökare till en högre andlig nivå. Och ni som vet historien om det Vita Brödraskapets arbete, vet att dessa inkluderar dispenser som beviljades av de Kosmiska råden på begäran av vissa Uppstigna och icke Uppstigna Mästare som ni känner, nämligen; Theosophical Society, Saint Germain Foundation (eller I AM Activity), Agni Yoga Society, Bridge to Freedom, Self Realization Fellowship, Omraam Mikhael Aivanhovs lära, som gavs ut i Frankrike och i andra länder, Summit Lighthouse/Church Universal and Triumphant och nu HeartsCenter Rörelsen.
Var och en av dessa dispenser blev påbörjade för att bringa de Uppstigna Mästarnas arbete att förse mänsklighetens yttre medvetande med Brödraskapets inre mysterier, vilka tidigare hållits i hemlighet för dem som uppnått en nivå av inre andlighet och kunskap. Så därför ber vi alla att hedra, respektera och ge full vördnad för den undervisning som är utgiven av dessa gudomligt godkända organisationer och dess budbärare som vi har fått leveranser utförda av, oavsett mänskliga svagheter hos någon av budbärarna.
 Var och en av dessa organisationer är fortfarande en värdefull utpost för de Uppstigna Mästarnas instruktioner till världen, vilka når en viss publik av ljusbärare som kan acceptera kosmisk sanning genom de speciella ord och meningar som finns i en viss dispens. Låt det bli känt att vi arbetar genom ett flertal andra andliga lärare som inte har etablerat en stor organisation eller stort sällskap. Dessa är stora ljus på jorden, som vi är beroende av för att hålla balansen av ljus, på många nivåer.
Detta är vår nuvarande ståndpunkt, godkänd av min Guru Sanat Kumara, så att alla ska få veta sanningen och att dessa sanningar kan hjälpa dem att sätta dem fria! Oavsett vad den mänskliga opinionen tycker, så går vi framåt och tänker fortsätta med det, och även om det skulle behövas, bortom de nuvarande namngivna organisationerna. Att ange att någon dispens är det slutliga ordet från oss är dårskap, för hela universum ändras ständigt. Må den levande sanningen alltid vara med er, när ni strävar efter att se livet som vi gör. 
Alltid med er för ett nytt paradigm i kosmisk vision, JAG ÄR Saint Patrick.”
  

Theosophical Society

Theosophical Society bildades 1875. Här nedan kan du läsa något av Mästaren El Moryas kommentarer i anknytning till detta som gavs genom Budbäraren Geraldine Innocente på 1950-talet.  (Morya, September 1952, The First Ray, (reprinted: Mount Shasta, California: The Ascended Master Teaching Foundation, 1986) pages 32 – 33)
”Efter grundandet av ett Fokus i den Västra hemisfären i början av 1800-talet, underrättade Lord Maitreya till de olika Chohan att det var dags att föra kunskapen om Hierarkin till människornas sinnen. Det var dags för Mästarna, som hade koncentrerat sin uppmärksamhet i Öst, att stiga in i det västerländska medvetandet. Han drog därmed upp riktlinjerna, på det eleganta, tilltalande,övertygande och magnifika sätt som är hans, för det som ni känner till som Teosofi.
Han sa att vissa livsströmmar kunde komma att inkarnera och att de av oss som var nära dessa människor, kunde ta steget genom slöjan och för de inkarnerade lärljungarna öppna dörren till en förståelse av vår närvaro… 
Helena Blavatsky – naturligt intonerad till våra vibrationer genom sekler av inre kontakt, och många inkarnationer i fysisk kropp kännetecknade av samarbete och tjänande – blev mediet genom vilket vi förde kunskap om Mästarna till folket. Genom stora ansträngningar och användandet av många fenomen lyckades vi nå ett begränsat antal livsströmmar och öppnandet till västs medvetande påbörjades. 
Så genom vänlig assistans från Karmiska Rådet fick många vackra andliga själar, som erfarit mycket medveten kunskap om det Inre Ljuset, i uppdrag att inkarnera i västerlandet. Och dessa blev våra ”utposter” att föra vidare den initiala ansträngningen som vi, i hopp, hade påbörjat.
Sålunda var Teosofins initiala ansträngning född. Karmiska Rådet gav oss en särskild energimängd att använda som livsströmmarna inte hade förtjänat, och Kuthumi, jag själv och Maha Chohan ansträngde oss att använda energin på bästa sätt. Vi gav den till Blavatsky och grundarna som komplement till deras egen tro och visdom. Vi gav till henne krafter som att kunna precipitera och skapa fenomen, allt för att tilltala sinnena…”
Detta visar att Mästarna och deras undervisning inte blev mottagna med öppna armar när de försökte att komma in här i Väst. Man kan märka att för att övertyga människor om det andliga perspektivets relevans, så gav Mästarna krafter till vissa personer att göra mirakel, även om de inte andligt sett hade gjort sig förtjänade till denna kraft. Även om Teosofin hade en trång födsel, så gavs rätt så mycket undervisning genom The Theosophical Society.  På hemsidan finns en mängd tillgängliga resurser som kan laddas ned gratis.
Där blir det sagt att syftet med organisationen är att vara ”en världsomspännande sammanslutning av män och kvinnor hängivna att höja mänskligheten genom en bättre förståelse av livets enhet och denna princips praktiska tillämpning. Grundat i New York City 1875 av Helena P. Blavatsky, Henry S. Olcott, William Q. Judge, och många andra, är det  ett uttryck för en andlig och utbildande rörelse som varit aktiv i alla tider.”

The Self Realization Fellowship 

Self-Realization Fellowship grundades i 1920 av  Paramahansa Yogananda. (1893-1952) Self Realization Fellowship publiserar Yoganandas undervisning. Han var den förste indiske andliga lärare som permanent bodde i Västvärlden. Hans bok  Autobiography of a Yogi har introducerat många för yoga och meditation.

Agni Yoga Society

Agni Yoga Society bildades år 1920 av Nicolas och Helena Roerich. På deras hemsida blir det sagt att deras undervisning är ”en syntes mellan gamla österländska tankesätt och modernt västligt tänkande och en bro mellan det andliga och det vetenskapliga.”  
”I skillnad mot tidiga yogainriktningar, är Agni yoga inte en väg bestående av fysisk disciplin, meditation eller askes – utan av övningar i det dagliga livet. Det är yogan om eldens energi, om medvetande, om ansvar och riktad tanke. Den lär att det planetära medvetandets evolution är en påträngande nödvändighet och, genom personlig strävan, en uppnåbar aspiration för mänskligheten. Den betonar Ljushierarkins existens och hjärtats center som länken till Hierarkin och de bortre världarna.”
Mästaren El Morya stod bakom mycket av det som frigjordes genom Agni Yoga Society. All deras undervisning finns att ladda ned på deras hemsida.

I AM Activity (Saint Germain foundation)

Denna dispens  var primärt resultatet av Mästaren Saint Germains ansträngningar. Under denna dispens erbjöds träning i konsten att göra åkallan (dekret) och att rikta strålar av ljus för att upplösa den kollektiva disharmonin av männskliga tankar och känslor.
Mästaren Morya fortsätter (The First Ray, reprinted: Mount Shasta, California: The Ascended Master Teaching Foundation):
”Under 1900-talets gryning träffades Lord Maitreyas råd igen. Ånyo erbjöds energi för att assistera mänskligheten till en användbar kunskap om Lagen och Hierarkin. Denna gång bestämde vi oss för att det inte skulle vara fenomen utan utstrålning och känsla som skulle tillförsäkra oss bröder och systrar villiga att vara oss själva i formens värld. Jag har till det yttersta av min förmåga stått bakom Mästaren Saint Germain i hans ansträngningar att införa en förståelse av Lagen till folket. Vi är nöjda och välsignade, för att i detta sekel så har inte bara kunskapen om lagen blivit tillgänglig, utan också metoden genom vilken de studerande kan bidra med sina energier till den mängd som det Karmiska rådet tillät oss. Detta har givit oss mer att arbeta med…” 
Man kan säga att under denna dispens blev det ett skifte från att producera observerbara fenomen, till att de andligt intresserade skulle känna utstrålningen från Mästarna och att de skulle själva vara med på ett andligt arbete. Resultatet av detta blev som det sagts ovan: ”Detta har givit oss mer att arbeta med”, vilket betyder att den andligt intresserade är mer medskapare och inte bara mottagare.
Under denna dispens kom ny, detaljerad undervisning som före den tiden inte var känd utanför Mästrarnas eteriska retreats. Denna kunskap inkluderade

Den individualiserade identiteten i Gud; JAG ÄR Närvaron
Användningen av den violetta flamman
Användningen av Guds namn JAG ÄR DEN JAG ÄR i dekret och åkallan.
Undervisningen om varje individs himmelsfärd
Dikteringar från de Uppstigna Mästarna som gavs genom Budbärarna till många åhörare.

Hur I AM Movement startade

Saint Germain kontaktade Guy och Edna Ballard. Guy Ballard träffade Saint Germain 1930 på Mount Shasta i Californien. Ballards upplevelser är nedskrivna i boken The Magic Presence skriven av Guy Ballard under pseudonym Godfre Ray King. Boken beskriver förutom mötet med Saint Germain, också möten med Daniel Rayborn, Rex och Nada Rayborn, Bob och Pearl Singelton och många andra. Boken skildrar t.ex. deras resa till Europa, Egypten och Indien blandat med undervisning från Saint Germain och andra Mästare. Många tycker att denna bok är mycket läsvärd! Guy och Edna Ballard nådde flera hundra tusen personer genom sina föredragsturnéer runt om i USA. Totalt gavs 3834 dikteringar genom dessa Budbärare. Några av de dikteringarna publicerades i magasinet The Voice of the I AM och i böcker.
  

The Bridge to Freedom

Ascended Master Teaching foundation är en hemsida som förmedlar undervisning från The Bridge to Freedom. 1944 kontaktade Mästaren El Morya Geraldine Innocente och bad henne att göra vissa andliga övningar under ett år. Efter den tiden kom han tillbaka och frågade om hon ville ta emot undervisning från Mästaren Maha Chohan. Officiellt blev hon Budbärare när The Bridge to Freedom startade 17 juli 1951. Geraldine Innocente var Budbärare fram till sin död 21 juni 1961.

Master Morya (The First Ray, reprinted: Mount Shasta, California: The Ascended Master Teaching Foundation) tillade följande om The Bridge to Freedom:
”…Jag har nu mottagit från Karmiska rådet ett begränsat löfte genom vilket jag skall anstränga mig för att ge människorna fördelen av Brödraskapets inre aktiviteter som för närvarande äger rum i universum. Detta kommer inte på något sätt stå i konflikt med de tidigare instruktioner som givits, bortsett från vissa specifika fall, där viss personlighet har färgat sanningen. Jag skall anstränga mig att ge en korrekt beskrivning av Lagen. Det är mitt enda syfte att säkra dispensen varigenom fler människor kan ha fördelen av att förstå hur vi samarbetar med Lagen, varigenom de, individuellt, kan börja generera och expandera Ljuset i deras egna hjärtan och så bidra till världens ljus…”

Omraam Mikhael Aïvanhov

Omraam Mikhael Aivanhov

Omraam Mikhaël Aïvanhov föddes år 1900 i Serbtzi, Bulgarien och dog 25 december 1986 i Frankrike. Han var en Mästare i traditionen av det Universella Vita Brödraskapet. Hans undervisning är rotad i den kristna traditionen men från ett esoteriskt perspektiv. Mästarna Lanello och El Morya säger om honom genom Budbäraren David C. Lewis:
(Lanello och El Morya May 24, 2007 genom David C. Lewis) ”Vi har givit er mästaren Omraam Mikhael Aivanhovs undervisning till er, för denna undervisning kompletterar och fullgör i mycket vad Brödraskapet alltid har visionerat för Jorden. Att ni läser denna undervisning dagligen i era hem, att ni assimilerar självaste ljusessensen av Mästarens ord, att ni tar del av  dessa budskap dagligen, veckovis eller månadsvis är på sätt och vis avgörande för den fortsatta missionen.”
Moder Maria sa  6. september 2005 genom David Lewis:
”Jag uppmanar er att studera den Uppstigne Mästaren Omraam Mikahel Aivanhovs liv. Genom att läsa om hans liv, kommer ni att upptäcka en som verkligen bemästrade konsten att inte bara bilokera, utan stå i djup förening med naturens krafter, kosmiska krafter, kosmiska varelser och ljusflödet från den Stora Central Solen som ger näring åt livet för evigt på denna planet.”
Du kan läsa om hans liv och något av hans undervisning i böckerna The Mystery of Light: The Life and Teaching of Omraam Mikhael Aivanhov , A New Earth, The Seeds of Happiness, Daily Meditations och Looking into the Invisible: Intuition, Clairvoyance, Dreams 

The Summit Lighthouse/ Church Universal and Triumphant

 
The Summit Lighthouse grundades i 1958 av Mark L. Prophet. Han blev Budbärare och fungerade som sådan fram till sin död i 1973. Hans fru Elizabeth Clare Prophet fungerade som Budbärare från 1964 fram till 1999 då hon drog sig tillbaka på grund av Alzheimer’s sjukdom.
 Undervisningen som gavs utvecklade på många områden det som hade givits till tidigare rörelser.

 Mark och Elizabeth Prophet publicerade mer än 75 böcker och Elizabeth Clare Prophet har föreläst i mer än 150 städer på 6 kontinenter. Hon genomförde även en föredragsturne  i Europa 1985 då hon besökte alla huvudstäder i Norden och höll föredrag. Hon besökte även  Sverige  1984 och 1985. The Summit Lighthouse har en svensk hemsida och ett förlag som har översatt litteratur från The Summit Lighthouse till svenska.

 

 

The Hearts Center™

Efter att Elizabeth Clare Prophet på det yttre  planet drog sig tillbaka, började Mästarna under 2004 att kommunicera genom David Lewis. Deras syfte var ursprungligen att The Summit Lighthouse skulle godkänna David Lewis autencitet som Budbärare. Mästaren Lanello dikterade 33 brev ,( som finns översatta till svenska), genom David Lewis som presenterades för äldre rådet i Summit Lighthouse/ Church Universal and Triumphant. Dessa vägrade att godta dessa meddelanden som autentiska. Det gjorde att The Hearts Center bildades för att skapa en ny rörelse med en Budbärare som Mästarna kunde använda.
Mästaren Saint Germain säger om den nya rörelsen och var och ens roll i denna tid: (Saint Germain 22 april 2006 genom David C. Lewis)                         
”..Således, startades denna andliga ljusrörelse för ett antal år sedan i medvetandet hos många Uppstigna Mästare, för vår tidigare dispensation av ljus medgav inte längre att våra avsikter och dess innebörd kunde fullföljas, så genom ett medvetet beslut gavs några möjligheten att bära upp denna dispens genom en aktiv och nu gällande Budbärare att fortsätta framåt med denna rörelse av ljus, kära hjärtan.
Nu har ni en möjlighet att genom denna dispens skapa en ny vibrerande och medveten värld, där ni är mer intonerade till vår nuvarande förståelse som vi ser den som Uppstigna Mästare, att människorna måste röra sig i riktning och i flödet mot den pågående uppenbarelsen som har givits för att bäras av våra studerande och elever i världen av materia. 
Därför är ni var och en kallade som en budbärare av ljus, en tjänare av kosmisk eld. Och vi har gjort det möjligt genom en ny modell i denna andliga aktivitet att ge resurser till var och en att nå så högt som den önskar i andligt medvetande och för att utveckla själen inför den slutliga segern i himmelsfärden och för den fortsatta dispensen för allt liv. Därför har vi brett ut våra vingar och beslutat att många, och inte endast ett fåtal, skall få bära en mantel av eld åt oss på Jorden. Således kan ni ta emot denna mantel som en gåva som vi erbjuder er genom ert flitiga studerande, genom er uppmärksamhet på våra ord, och er personliga relation med någon eller flera av oss Uppstigna Mästare, som sponsrar er både individuellt och genom olika Hearts Centers och Heartfriends-grupper runt om i världen.
Vi måste ha många eldar brinnande runt Jorden för att upprätthålla genom den väldiga antahkaranan balansen för Jordens rotation mot den Gyllene Tidsåldern som vi alla strävar efter. För detta behövs det många och inte ett fåtal, samt vissa fokus i olika länder. Så vi har beslutat att inte bara skicka dessa Budbärare utan även många av er till olika platser på Jorden för att förankra och sprida vårt ljus genom era auror, genom era chakras, välsignade genom helig åkallan och den heliga vetenskapen av mantra som ni hängivet utför dagligen. 
Därför har vi sänt dessa Budbärare och en del av er på pilgrimsfärder, vilket vi kommer att fortsätta att göra för att förankra ljuset på olika punkter runt jorden, genom att sätta frön med kosmisk ljussubstans, som får denna dispens att gro i hjärtat och i sinnet hos alla de som dagligen ökar sin intonation med sin gudomliga verklighet. Vi söker genom denna nya möjlighet på olika vägar och sätt att nå många fler på Jorden genom att sända ut en daglig och innehållsrik sändning (via internet), för att så många som möjligt ska höra våra ord och förenas i denna dispens genom att harmonisera sina hjärtan med varandra i sina dagliga böner. Det är en sak att spela in en röst för framtiden, men det är en helt annan sak att dagligen förnya den heliga elden genom hjärtat, huvudet och handen i denna pågående dispens. Därför måste ni dagligen klättra uppåt och framåt, utveckla, förändra och omvandla. För det är universum och den sjunde strålens natur som jag kommer med, älskade hjärtan.
Ni håller på att bli sammanfattade med de stora varelserna av ljus som ni redan är på inre nivåer. Hela denna process är att komma ihåg den första orsaken, er ursprungliga kärlek och varför ni skickades ut som en gnistrande själ för att utvecklas i tid och rum.
Tiden går vidare. Sanden skiftar. Tidvattnet stiger. Och allt fler måste få höra sanningen som vi kommer med för att Jorden ska kunna bibehållas som en plattform för alla livets evolutioner. Var och en av er är nyckeln och ni har fått många nycklar, både personligen och för utveckling av denna Hearts Centers aktivitet. När var och en av er uppfyller er del som ni har lovat på inre nivåer, kommer detta arbete att accelerera och vi kan ansöka om ännu högre dispenser av ljus och energi för att hjälpa många fler på jorden till sin seger. När ni dagligen tillämpar denna undervisning ni mottar, fullfölj era uppdrag och gå uppåt och framåt, då kommer belöningen för era insatser att ge er möjligheten att kontakta fler människor med dessa sanningar.
Vi tackar var och en av er som har varit trogen, som har strävat efter att bli ordet på alla sätt. Och trots att våra Budbärare i denna rörelse ibland stapplar eller inte alltid uppfattas som perfekta i sitt yttre eller då de talar, så är deras hjärtan rena och sammanlänkade med våra genom att de heligt ger sina liv, för ni har sett och bevittnat deras dagliga hängivenhet, att offra sig för var och en av er, med avsikt att hålla balansen. Och deras vittnesmål, vilket är vårt vittnesmål, intygar jag Saint Germain som sant och värdigt denna dag. 
Jag sänder en spiral av eld från mitt hjärta till varje själ av ljus på Jorden. Det är ett ämbete, O människosjälar, att sträva för er själs frihet. Möjligheten har givits till er vid ett flertal tillfällen i historien och nu åter igen i denna inkarnation, i detta liv för att fatta rätt beslut gällande ert Karma och Dharma, och för att frigöras från återfödelsens hjul och att åter förenas med er egen Guds-närvaro.”

Förhållande mellan rörelser sponsrade av Mästarna.

Tyvärr så är verkligheten att det inte finns något samarbete mellan de flesta av dessa rörelser. När nya Budbärare har kommit till så har den tidigare rörelsen som Mästarna använde inte godtagit den nya rörelsen som autentisk.
 Ett exempel kan illustrera detta. När Budbäraren Mark Prophet lämnade The Bridge to Freedom och började som Budbärare i den nya organisationen The Summit Lighthouse, genomfördes en undersökning publicerad i mars 1959 av Bridge to Freedom Journal. Slutsatsen var att 99% av läsarna av denna journal inte trodde att Mark L. Prophet  var en äkta Budbärare.
För många som har känt Mark L. Prophets undervisning genom The Summit Lighthouse låter detta märkligt och man tänker. ”Hur kunde de undgå att se äktheten?” Det man kan lära av det, är att när man har varit inom en rörelse i en viss tid, kan det bli en trygghetzon som gör att man inte vill eller kan ta till sig möjligheten att det Stora Vita Brödraskapet kan ändra sina planer och gå vidare. Då är det komfortabelt att stanna kvar i det gamla utan att verkligen undersöka den nya dispensationen.
Mästaren Dr. Burns säger något om detta: (Dr. James Burns November 19, 2006 genom David C. Lewis) ”Jag säger att när en ny dispens av nödvändighet framträder, vari  Uppstigna Mästare har mottagit eldslöften, då ska du axla denna nya förståelsenivån. För den kommer att ge dig den bästa möjligheten för utveckling på din väg som du kan ha på Jorden vid din nuvarande förståelse- och uppnådda nivå. “

 

Grundläggande Solyoga

  http://www.heartscenter.com/Portals/0/san_img/sunrise.jpg

När vi hör ordet yoga tänker vi kanske på en yogi ihopkringlad i en konstig ställning eller som gör vissa andningsövningar. Det är hathayoga eller fysiskyoga. Yoga betyder förening. Målet med alla sorters yoga är förening med Gud, Sol-Närvaron. Hathayoga försöker nå denna föreing genom kroppen. Karmayoga genom tjänande. Kriyayoga genom ljus och färger. Jnani yoga genom studerande reflektion och intellektuell aktivitet. Bhaktiyoga genom hängivelse. Rajayoga genom koncentration och självkontroll. Agniyoga genom eld och shabdayoga genom heliga ord eller mantra. Suryayoga eller solyoga är den den högsta yogan och den snabbaste vägen till förening. Omraam Mikhael Aivanhov skrev ” Surya inkluderar dem alla: Hängivelse, visdom, kraft såväl som renhet, aktivitet och hängivelse, ljus och den gudomliga kärlekens heliga eld... Genom att praktisera Surya-yoga skapar du ett band mellan dig själv och kraften som styr och ger liv till hela Universum: Solen.” Med solen refererar han till den andliga Solen, som den fysiska solen är en reflektion av.

Solyoga praktiseras fortfarande som en daglig ritual som kallas Surya Namaskar av hinduer och Jains, även om dess betydelse och korrekta procedur har gått förlorad. Det var en daglig ritual för många folkslag på Jorden,- greker, egyptier, persier, azteker, inkafolket, mayafolket, tibetaner och kineser. I förra århundradet var det tre personer som återupplivade solyogan i västvärlden. En var Mikhael Aivanhov som efterlämnade mycket kunskap genom nästan femtio år av undervisning. Över sjuttio böcker har hittills blivit publicerade från hans föredragsanteckningar och det finns tillräckligt material för 400 nya böcker. En bok som jag verkligen rekomenderar är ”The Splendour of Tiphareth”. Jag kommer att skriva mer om Omraams undervisning om solyoga i en senare artikel.

En annan person var arkeologen Gene Savoy, som upptäckte flera försvunna städer i Sydamerika och som studerade anteckningar om den urgamla solvetenskapen och återupptäckte dess principer och tekniker. Men Savoy höll denna informationen, som han kallade ”Cosolargy”, hemlig och delade med sig den endast muntligt till utvalda personer. Han dog 17 september 2007, åttio år gammal. Som tur var hade jag möjligenheten att intervjua honom 2005 och vill dela med mig i en senare artikel, något av den informationen han avslöjade för mig.

En tredje person är solyogin Hira Ratan Manek ( HRM ) som 1992 började att undervisa enkla, trygga, säkra och glädjefulla tekniker såsom solbeskådning och sol-laddat vatten. Han har tillbringat många år med att forska och att exprimentera innan han kände sig tillräckligt trygg på att presentera denna kunskapen till världen. Har han undervisat flera hundratusen personer genom över femtonhundra föredrag i ett tiotal olika nationer runt om i världen. Jag var på ett av hans föredrag i 2005. Jag blev inspirerad att assistera honom i hans mission och efter det har jag organiserat ungefär 35 fördrag åt honom i Arizona och några i Montana och Chicago. Jag ser honom inte som min Guru, för som han berättar för åhörarna i sina föredrag, ”- Solbeskådning är en kostnadsfri, Gurufri aktivitet som vill frigöra mänskligheten från mentala och fysiska sjukdomar och andlig okunskap”.

Jag ser HRM som en god vän. Han tycker vanligtvis inte om att prata offentligt om avancerade solbeskådnings tekniker och den andliga dimensionen bakom solbeskådning p.g.a. av att han vill ha det enkelt så att folk vågar prova den och att fortsätta med den. Men om han pratar med dig ensam eller till en andlig grupp kommer han att prata mer om den andliga aspekten.

Han ger denna enkla teknik för att aktivera de övre chakrana.
Massera fingerspetsen på tummen med de andra fingertopparna på samma hand, medsols på högra handen och motsols på vänstra handen. Han berättar att präster både i Öst och Väst använder mala-kulor eller rosenkrans för att stimulera tryckpunkter i deras tummar som korrensponderar till vissa körtlar i huvudet och är assosierade med de tre övre chakrana. Du kan göra detta medan du gör sol beskådning eller går barfota. Men för nybörjare är det essentiellt att man följer HRMs protokoll till punkt och pricka och inte kombinerar det med meditation, bön, mudras, Qi gong eller andra andliga tekniker. En av mina vänner började med solbeskådning hela tiden i bön. På grund av det upplevde hon inga fördelar och slutade. Om hon hade varit i ett mottagande tillstånd och helt enkelt beskådat solen, skulle hon ha upplevt positiva effekter. Senare, efter att man har läkt sitt psyke och sin kropp, kan man ta en mer aktiv roll i bön, chant eller att utöva djupandningsövningar.

Solbeskådnings verktyg

Solbeskådning är lågteknologi. Du behöver inte mycket upplärning för att göra det. Du behöver inte mycket  utrustning  för att göra det. Allt det du behöver är det rent elementära:  barfota på bar mark samtidigt som du ser på solen med dina ögon. Men en del apparater kan hjälpa dig med att sätta tiden för din solbeskådnings-session och mäta ultraviolett stråning.

Du kan använda en digital klocka eller mobiltelefon som du kan ställa in som timer.

Trygg solbeskådingstid är vanligtvis från soluppgång till en timma efter soluppgång. Eller från en timma från solnedgång till solnedgång. Du kan finna tiderna för solens upp-och nedgång i tidningen eller på internet. Men om du inte är säker så bör solbeskådning ske när UV-indexet är under 2. UV-mätnings utstyr finns att köpa online från the measurement and technology company, www.measurementandtechnology.com/uv.htm
Det inkluderar ett UV-känsligt mätband som förändras till en purpurfärg när den exponeras för solljus. En tillhörande färgskala ger den ungefärliga UV-indexen. Om du använder ett UV-kort, lämna det inte i solen då kortet levnadstid förkortas. Den mest avanceerade UV-apparatet är UV 100 armbandsuret från LaCross Technology. Den har en inbyggd UV-mätare som mäter intill en decimal och har ett alarm som varnar när UV-strålningen går över 2 för trygg solbeskådning och 5 för trygg kropps-solning. Den blir inte längre producerad men du kan finna den på internet för 23 USD från www.ambientweather.com
UV apparater kan hittas från 20 – 60 USD online på www.weatherconnection.co.


Hur solbeskådar man?

HRMs tillvägagångssätt är att skåda in i solen en gång per dag när UV indexet är nära noll, antingen inom första timman efter soluppgång eller under den sista timman före solnedgång. Vissa solbeskådningslärare säger att soluppgång är bättre p.g.a. det är mer läkning och upplysning just då. Omraam hävdade att prana är mer intensiv tjugo minuter före och tjugo minuter efter soluppgång. Jag tycker att solnedgång också är en tid som är laddad med energi och som också bidrar till befrämjande. Det har att göra med vinkeln som solstrålarna träffar Jordens magnetiska fält vid soluppgång och solnedgång, och laddar det magnetiska fältet. Morgonsolen har mer ultravioletta strålar och kvällssolen har mer infraröda strålar. Båda har fördelar, så dela upp solbeskådning genom att växla mellan soluppgång och solnedgång. Detta är att rekomendera när du närmar dig 45 minuter per dag, då det kan bli för mycket att göra hela den sessionen på samma gång.

Stå eller sitt rakryggad med bara fötter på sand, jord ,asfalt eller betong ( i den önskvärda ordningsföljden), men inte på gräs. Jag frågade HRM varför man inte skulle stå på gräs och han sa att det var p.g.a. gräs tar din energi. Men att gå barfota på daggvått gräs är en Qi gong teknik som ger energi p.g.a. den solladdade daggen. Jag exprimenterade en gång med detta. Jag fick ont i halsen så jag gick på daggvått gräs efter att ha solbeskådad några dagar och problemen med halsen försvann. HRM ger råd att inte stå på sten eller i vatten när man solbeskådar. Men Omraam lät sina lärljungar solbeskåda varje morgon på en stor klippa med utsikt över sjön. Yogis i Indien gör Surya Namaskar samtidigt som de badar i en tempelbassäng eller i en helig flod som Ganges.

Det är viktigt att dricka ett glas vatten före och efter solbeskådning därför att solbeskådning kan vara mycket renande och vattnet hjälper till att ta bort gifter ur kroppen. Vatten är också yin och hjälper till att balansera yangenergin från solen. Det är orsaken till varför vi alltid solbeskådar barfota på backen. Tänk på solen som den positiva polen och jorden som den negativa polen. Vi är det uppladdningsbara batteriet och om vi vill bli uppladdade behöver vi goda förbindelser. Om du använder glasögon, ta av dem, men det är OK att använda kontaktlinser.

Skåda på solen på ett avslappnat sätt; ansträng dig inte. Det är OK att blinka. Om du får tårar i ögonen, gnid dem inte. Börja med tio sekunder. Öka med tio sekunder varje dag. Om du i början tycker det är svårt, skåda då bara i fem sekunder och öka med fem sekunder. Om det är molnigt kan du solbeskåda men utan att öka tiden. När det är kallt kan du göra det inomhus genom ett fönster som inte har UV-skydd. Du kan också göra det genom en öppen dörr eller ett öppet fönster. Om du bor i en dal mellan öst och väst och inte ser solen i de UV-trygga timmarna kan du solbeskåda på solens reflektion på en glatt polerad sten eller rent vatten om det inte är för intensiv reflektion,  men aldrig på saltvatten.

Mellan tio sekunder och femton minuter, solbeskåda i tystnad med armarna hängande löst längst sidorna. Under denna tiden kan du lägga märke till att du blir mindre spänd, använder mindre tid till bekymmer, är gladare, har mer självförtroende och medkänsla. Det är viktigt att under denna tiden vara passiv och mottaglig och tillåta solen att läka ditt sinne. Ge inte böner, mantra, visualiseringar eller kontemplation;  bara var.

Mellan femton och trettio minuter kommer kroppen att renas från sjukdom och beroende, p.g.a. de olika färgprana (livskraft) går till dina olika organ för att läka olika obalanser. Om du har myopia, stanna kvar på femton minuter i en månad eller till du upplever förbättringar i din syn. Sedan kan du öka tiden. Solbeskåda med armarna utsträckta mot solen, händerna utsträckta och öppna mot solen. När du andas in djupt in, visualisera helande ljusstrålar som kommer från solen och strömmar in genom din vänstra handflata och flödar till områden i kroppen som behöver läkning eller som behöver stärkas. Om du inte har några problem, visualisera att ljuset går till hjärtat. Visualisera att ljuset läker eller styrker på cellnivå. När du andas ut, visualisera att ljuset returnerar till solen genom din högra hand. Uttryck kärlek och tacksamhet för din läkning. Etablera ett kontinuerligt  flöde av energi. Om man blir trött i armarna, sänk dem med armbågarna mot sidorna och händerna fortfarande öppna.

http://www.heartscenter.com/Portals/0/san_img/fireblooming.jpg

Användandet av denna kroppsställning blev kallad  ”elds blommning”  av grekerna p.g.a. strålningen eller essensen som blev kanaliserad brände bort orenheter som är assosierad med solen och elden. Det är en fascinerande vetenskap om Mudras ( användningen av händerna och armarna) att forma heliga geometriska mönster under meditation och solbeskådning. Men den vetenskapen är inte nödvändig för nybörjare i solbeskådning. Bara stå där i ”elds blommnings”position.

Efter trettio minuter kan man börja känna sig fri från önskningar och behov såsom mat och materiella saker. Fasta och olika dieter kan bli lättare att genomföra och man blir inte så hungrig på grund av att solen tillfredställer ens energibehov. Man ökar också sin kapacitet för medkänsla och kärlek. Börja därför med energibanan mellan dig och solen, men istället för att se ljuset strömma till problemområden i kroppen, se solljuset skapa en sol i ditt hjärta och ljuset från ditt hjärta stråla ut till problemområden i världen. Mentalt affirmera att ljuset ger läkning, fred eller vad som behövs i de situationerna som man sänder ut ljuset till. Recitera också affirmationer, mantras, fiats eller böner som förbinder dig med den gudomliga intelligensen, t.ex.  att säga Jag Är Den Jag Är eller AUM.

Om din inre frid på något sätt blir störd, gå tillbaka till att solbeskåda i tystnad med armarna längst sidorna tills den inre friden är återupprättad. Om din hälsa eller kraft vid något tillfälle blir svagare, gå då tillbaka till att visualisera läkning, styrka och kraft i din kropp.

Efter solbeskådning, pressa handflatorna mot ögonen och se solen i ditt inre öga tills den gradvis försvinner från ditt inre synfält. Detta tar bara några få minuter. Om du fortsätter att se en fläck som varar i timmar eller dagar, försäkra dig om att du solbeskådar inom de trygga timmarna för solbeskådning. Om du är inom de trygga timmarna är förmodligen dina ögon sensitiva och du måste sluta med solbeskådningen tills att fläckarna har försvunnit. Solbeskåda sedan med öppna ögon halva tiden och den resterande tiden med stängda ögon. När du känner dig bekväm igen, gå tillbaka att solbeskåda med ögonen öppna hela tiden.

Före eller efter solbeskådning, gå barfota i 15 – 45 minuter. Att gå barfota i solvarm sand är ett annat sätt att absorbera solenergi. Det masserar också tryckpunkter under fötterna och hjälper till att balansera yangenergin från solen med yinenergin från jorden. Den tiden du spenderar till att gå barfota är också ett bra tillfälle till att sola sig. En annan solyoga övning är att dricka solladdat vatten.

Efter ca 35 minuter bör du börja märka en minskad aptit. Om du inte har för vana att äta för mycket, utan bara äter så mycket som du behöver, kan du uppnå ett tillstånd där du inte behöver äta men får alla dina energibehov direkt från solen, luften, vatten och jord. Men detta är inte solbeskådningens mål. Målet är perfekt hälsa i sinne, kropp och själ.
Barn under 12 år slutar solbeskådning vid 5 minuter och stannar kvar på 5 minuter tills de fyllt 12 år. Det beror på att deras nervsystem inte är utvecklat tillräckligt till att mottaga så mycket energi från solen.

När du uppnått 44 minuter av solbeskådning, reducera med 1 minut per dag ner till 15 minuter och/eller gå barfota på barmark 45 minuter per dag och gör det i ett år. Efter det är du fulladdad och behöver bara exponera dig för solen ett par minuter per dag. Men om du tycker om solbeskådning och att gå barfota kan du fortsätta med det så länge som du önskar.

Om du följer den metoden som är beskrivet vill du ha goda resultat i hälsa och välmående. Om genvägar tas, såsom att öka tiden för snabbt, att inte gå barfota, att inte stå på marken, vill fördelarna reduceras. För de flesta personer är ovanstånde instruktioner säkra. Den mentala attityden är viktig. Om du är rädd för att solen ska skada dina ögon, ska du inte titta direkt i solen till att börja med. Istället titta på solens utstrålning på himlen före soluppgång eller efter solnedgång. Gradvis vill din rädsla försvinna. Om du har en inre tro på att solen vill hjälpa dig och du uttrycker tacksamhet till solen vill resultaten komma snabbare. Men bli inte otålmodig och försök inte påskynda resultat. Var hellre som ett litet barn och bara njut av solens skönhet, utan förväntningar eller krav, men bara med kärlek och tacksamhet.

Fritt översatt efter Wayne Purdin

 

Öka Din Fokusering


Värdet av god konst är att det tar dig någon annanstans, till en plats som du annars kanske inte skulle ta dig till av egen kraft. Att koncentrera uppmärksamheten på en exceptionell målning eller symfoni eller på någon annan konstart, skapar inom oss nya mentala och emotionella intryck, vilket medför att vi känner oss som om vi besökte en ny plats i universum.

Uppmärksamhetens fakultet är en fascinerande och kraftfull ting. Det är som en laserstråle, som vi använder till att både skicka och ta emot information och energi. Om en person hypnostiseras och får i uppgift att hålla en enda tanke i sinnet, har det visat att många ovanliga göromål kan utföras jämfört med vad som normalt sett är möjligt. Olyckligtvis, vi i väst lever i en kultur där fokuserad koncentration på en sak är ovanligt och svår att skapa. Vi är lättdistraherade på grund av att vi är vana vid en ständig förändring i det mentala flödet, vilket förspiller kraften i uppmärksamhetens fakultet.


Återför, återför, återför…

För mig är en viktig del i meditationen att stänga ute det distraherande, yttre sinnet så att vi lättare kan hålla vår uppmärksamhet på det vi önskar. Vissa meditationsskolor betonar att den utövande ska kontemplera intet, eller tomhet. Andra betonar kontemplerandet av något som en dygd, ens andning eller ett objekts form. Båda metoderna fungerar. Den grundläggande idén är att ge själen något att fixera sin uppmärksamhet på medans hon brottas med och slutligen betvingar flödet av intryck och tankar, som vårt lägre sinne normalt hänger sig åt oupphörligen. När vi lyckas med detta är det som om vårt själsmedvetande (ditt sanna jag) är vaken medan vår kropp och vårt sinne sover.

Denna process innebär att vi försiktigt men ihärdigt återför uppmärksamheten om och om igen till objektet för vår kontemplation. Det kan upplevas lönlöst i början, och jag var nedslagen när jag först började, över hur ofta och hur snabbt mitt sinne började att vandra iväg efter minsta ljud och idé som passerade. När du gör detta kan det kännas som om du brottas med ett rebelliskt barn. Bry dig inte. Fortsätt. Det du vinner är väl värt ansträngningen. Om du sätter undan lite tid till att öva på detta varje morgon, kommer du att se tydliga resultat inom några veckor eller ett par månader, beroende på hur mycket du anstränger dig. Det är bättre att praktisera även för en kort stund vare dag än att försöka praktisera för längre perioder men mer sällan.


Gör det mesta av vår kontakt

Jag vill dela en underbart effektiv meditation,  som jag har praktiserat i ungefär ett år med bra resultat. Många människor tror på idén om ett Högre Själv, som är en del av var och en av oss men som återfinns på andeplanet. Det Högre Självet, eller Översjälen, är ofta källan till inspirationen som vanligt folk ofta får. Och det Högre Självet tros vara allvetande och ett med universum och allt kännande livs Högre Själv. Jag själv ser mitt Högre Själv som ett fantastiskt brilliant klot av ljus och kraft hängande just över mig. Och jag känner att det är sammanlänkat med mig i ett andligt center i mitt brösts mitt.

En dag läste jag en bok som hette Electrons publicerad av The Bridge to Freedom. Den handlar om det Högre Självet och hur det är sammanlänkat med våra kroppar och energisystem. Den förklarar att andligt ljus ständigt strömmar ner genom denna trådlika länk till våra kroppar under hela vårt liv. Boken förklarar också detaljerat ljusets natur som varande miljoner små rena energiartiklar, som är skapelsens och den livgivande energins byggnadsstenar. Denna förklaring tände mig verkligen och jag bestämde mig att själv försöka erfara detta ljus och dess kvaliteter.


Mitt Högre Självs brillianta ljus

Jag bestämde mig att vägen som jag skulle följa, skulle börja med att kontemplera och visualisera det klara ljusklotet över mig och att aktivt skapa en taktil känsla av kontakten med den i mitt hjärta. Först tog det mig ofta femton till trettio minuters ansträngning innan jag kunde känna en brännande, svällande sensation i bröstet. Och den följdes vanligtvis åt av en känsla som om ljuset gick upp i mitt nasala- och hjärnområde, skapande ett mjukt tryck där.

Efter att jag etablerat en tydlig, stark känsla och visualisering av ljusklotet över mig och kontakten och den brännande sensationen i bröstet, flyttade jag min uppmärksamhet helt och hållet över till ljusklotet över mig, tillåtande det tilltagande energivattenfallet att växa till ett än klarare center i min bröstkorg. Mitt mål därifrån var att hålla mitt sinne tomt och att hålla min uppmärksamhet alert och kärleksfullt på mitt Högre Självs brillianta ljus. Och tanken därifrån var att låta ljuset som nu emanerade från min bröstkorg skulle stråla ut i ständigt tilltagande vågor, välsignande livets olika delar. Denna visualisering kan hållas så länge man själv önskar.

Lyssna på den inre rösten

Denna meditation är egentligen en typ av “aktiv passivitet” – där all din energi och uppmärksamhet används för att skapa ett tillstånd av mottagande, men endast från en källa. Jag kallar det för ”lyssnande” för att det är som att ställa in dig så att du väljer bort alla samtal i ett rum utom det du verkligen vill höra.

Jag kan knappt beskriva vad jag vunnit på att göra denna meditation. En av de mäktigare och mer minnesvärda vinsterna är att genom repetition och övning, kunde jag börja att kommunicera telepatiskt med den högre delen av mig och bli undervisad av denna Närvaro. Prova detta sätt att återkoppla och kommunicera med ditt Högre Själv och lys upp världen runtom dig i den processen.

- Boyd Badten

 

 

 

Wash Europe in Crystal Light

Wash Europe in Crystal Light (inga bilder)

Adobe Acrobat Reader behövs. Adobe Reader

 

 

iam

Ditt Verkliga Jag
Kort presentation.

 

Sveriges Sponsor - Queen of Light

 

Sunrise

När vi är en sol...

  Copyright © 2007 HeartsCenter.se